Een balans is een overzicht van de financiële administratie van een bedrijf. Het geeft de financiële situatie weer van je onderneming op een bepaald moment. De balans bestaat uit twee delen. Op de balans staan aan de linkerkant de bezittingen (activa) en aan de rechterkant het eigen vermogen en de schulden (passiva). Dit zijn de zogenaamde balansposten. Tel je alle balansposten aan één zijde bij elkaar op, dan krijg je het balanstotaal. De activa (debet) en passiva (credit) zijn met elkaar in evenwicht. Een balans is altijd een momentopname.

De activa worden gevormd door bezittingen, zoals gebouwen, machines en voorraden. De passiva zijn de middelen waarmee de activa is gefinancierd, zoals eigen vermogen en het vreemd vermogen (schulden).

De bezittingen (activa) worden in drie soorten ingedeeld. Deze staan aan de linkerkant in de balans.

  • Vaste activa
  • Vlottende activa
  • Liquide activa

Aan de rechterkant staat hoe het geld verkregen is (passiva). Dit wordt verdeeld in eigen vermogen en vreemd vermogen.

Wist je overigens dat het woord ‘credit’ is afgeleid van het Latijnse woord ’toevertrouwen, geloven’.


Balansposten

Klik op het i-tje voor meer informatie.


Mutatiebalans & solvabiliteit

Bekijk de onderstaande presentatie en beantwoord de vragen in de presentatie.